Brojač štednje: 255.100 RSD
Brojač štednje: 255.100 RSD

Opšti uslovi

Sistem kupona kojim upravljaju onlinenovčanik.rs (u daljem tekstu Pružalac usluga) i na onlinenovčanik.rs sajtu registrovane i recenzirane veb prodavnice (u daljem tekstu Partneri) je sistem, pomoću kojeg registrovani kupci ostvaruju popust po osnovu kupovine obavljene na sajtovima Partnera, prema uslovima navedenim u ovom tekstu, a mogu da prikupljaju i iznos koji se može iskoristiti kao popust u slučaju korišćenja usluga.
Ovaj pravilnik sadrži opšte uslove ugovora između fizičkih i pravnih lica (Pružaoca usluga, Partnera i Korisnika) koji učestvuju u e-novčanik sistemu.

I. Pojmovi
Kupac: Fizičko ili pravno lice koje zasniva ugovorni odnos sa ciljem učestvovanja u programu e-novčanik.
Usluga: e-novčanik je veb stranica za prikupljanje kupona: usluga, koja obuhvata čuvanje i skladištenje popusta za registrovane, aktivne korisnike, na onlajn skladišnom prostoru, a popusti se mogu koristiti prilikom kupovine ili korišćenja usluga kod Partnera (u daljem tekstu Usluga).


Pružalac usluge: pružalac usluge e-novčanik: AKOŠ GERŽAN PR INTERNET PRODAJA ALAT MANIA SENTA (u daljem tekstu Pružalac usluga).

Aktivni korisnik: Lice, koje je izvršilo transakciju kupovine kod nekog od ugovorenih Partnera ili koristilo uslugu kojom ostvaruje pravo na popust nakon transakcije, dalo izjavu da finalizuje svoje podatke i koristi popust tokom perioda registracije, kao i besprekorno ispunilo obrazac za registraciju od obaveštenja sistema o odobravanju registracije do otkazivanja registracije.

Finalizacija podataka: Popunjavanjem obrasca za registraciju i izjavom da korisnik želi da koristi Uslugu, on daje saglasnost za obradu datih podataka u cilju pružanja Usluge.

Ostvarivanje popusta: Partneri registrovani na sajtu onlinenovčanik.rs klijentima obezbeđuju popust na cenu koji mogu da iskoriste prilikom narednih transakcija kod drugih Partnera koji omogućuju korišćenje popusta prilikom kupovine i korišćenja usluga.

Prihvatanje popusta: Partneri, koji su se pridružili sistemu e-novčanika, prihvataju sakupljene popuste u e-novčaniku u nominalnoj vrednosti, u vidu kupona, kao supstitut novca prilikom kupovine proizvoda ili korišćenja usluge na njihovom sajtu.

Partneri: preduzeća, koja su se pridružila sistemu e-novčanika, koja žele da povećaju lojalnost potrošača putem Usluge. Spisak Partnera koji koriste Uslugu, nalazi se na veb stranici onlinenovčanik.rs.

Ukupan iznos: ukupna suma prikupljenih i iskoristivih popusta, koji umanjuje kupovnu cenu proizvoda ili usluge u iznosu nominalne vrednosti popusta. Pružalac usluge registruje pogodnosti popusta i transakcije prihvatanjem popusta na e-novčanik nalogu korisnika, pojedinačno i posebno. U svim slučajevima primenjuje se iznos popusta na e-novčanik računu kupca, pod uslovom da je iznos popusta uvek u srpskim dinarima (RSD) po istoj nominalnoj vrednosti kao što je naznačeno. U e-novčanik partnerskoj mreži iznos se prihvata kao popust krajnjem korisniku, koji se odbija od bruto cene, kao zamena za novac. Iznos se može koristiti u oblastima proizvoda i usluga koje definišu Partneri. Ukupan iznos (broj kupona) za proizvod može se razlikovati od partnera do partnera.
Pružalac usluge ima pravo da u bilo kom trenutku ograniči korišćenje Ukupnog iznosa, maksimalnog iznosa koji se može prikupiti, i ima pravo da smanji ili ukine već prikupljeni Ukupan Iznos u bilo kom trenutku, o čemu prethodno obaveštava Aktivne korisnike, i informiše ih o Ukupnom iznosu, koji je prikupljen, ali ne i iskorišćen do trenutka smanjenja ili prekida.

Sadržaj "domena" se evidentira u vidu kupona za popust od 100 dinara.

II. Nastanak Ugovora
U Usluzi je moguće učestvovati kupovinom na veb stranici e-novčanika, ili na veb stranici Partnera, odnosno korišćenjem usluge sa pravom na popust, zatim registracijom na Uslugu unutar roka za registraciju.

Ugovor o učešću u Usluzi nastaje kompletnim popunjavanjem i podnošenjem obrasca za registraciju na sajtu Usluge (www.onlinenovčanik.rs) unutar roka za registraciju, i sa prihvatanjem Opštih uslova korišćenja i Pravilnika o upravljanju podacima, nakon čega se dobije obaveštenje o odobrenju registracije. Registracija za Uslugu je moguća samo na onlajn interfejsu koji je predviđen za ovu svrhu.

Greška pri povezivanju podataka koja je nastala prilikom registracije i gubitak kreditiranog popusta zbog isteka perioda registracije smatraće se kao situacija koja se ne može pripisati Pružaocu usluge, u ovom slučaju Pružalac usluge (AKOŠ GERŽAN PR INTERNET PRODAJA ALAT MANIA SENTA ) izričito isključuje svaku odgovornost.

Kupac je dužan da popuni registracioni formular u potpunosti, sa tačnim i stvarnim podacima. Netačna registracija, i registracija koja ne sadrži tačne i stvarne podatke smatraće se nevažećom - bez obzira na odobrenje sistema. Kupac je u obavezi da o svakoj promeni podataka navedenih na registracionom formularu obavesti Korisničku službu e-novčanika pisanim putem, e-mailom, na kontakt koji se nalazi na veb stranici Usluge. Sve posledice i štete koje nastanu zbog toga što Kupac nije prijavio promenu podataka, snosi Kupac.

AKOŠ GERŽAN PR INTERNET PRODAJA ALAT MANIA SENTA izričito ima pravo da odbije zahtev Kupcu za pristup e-novčaniku bez prethodnog obaveštenja u sledećim slučajevima:
    • ako su osnovni podaci Kupca uneseni prilikom registracije nepotpuni, netačni ili očigledno neistiniti;
    • ako Kupac nema prebivalište u Srbiji, nema e-mail adresu;
    • ako je Pružalac usluge ranije prekinuo učešće Kupca u Programu trenutnim raskidom zbog kršenja ugovora, zloupotrebe ili drugog kršenja pravne osnove.
Pružalac usluga ima pravo, ali nije obavezan, da proveri da li podaci navedeni na obrascu za registraciju odgovaraju stvarnosti, Pružalac usluge nije odgovoran za bilo kakve reklamacije koje proizilaze iz bilo koje povezane zloupotrebe.

III. Priroda Usluge

Ukupan iznos koji je uplaćen na račun e-novčanika ne može se preneti na drugo lice, ne može se preneti drugom licu na korišćenje u celini ili delimično, ne može se preneti na drugi nalog, ova zabrana se izričito, ali ne isključivo, proširuje na podatke potrebne za pristup Usluzi, i na podatke za identifikaciju naloga Kupca. Usluga predstavlja ličnu imovinu, ne može biti predmet zajedničke imovine i ne može se prodavati, samim tim se ne može otuđivati besplatno ili za materijalna dobra, ne može se dati u zalog, ili zalagati kao obezbeđenje, niti može biti predmet nasleđivanja. U slučaju smrti Korisnika koji ima pravo na popust, Ukupan iznos koji je uplaćen na račun e-novčanika prestaje da važi u skladu sa odredbama ovog pravilnika.

Kupci mogu prikupljati Ukupan iznos nakon kupovine proizvoda i korišćenja usluga kod Partnera:
    • U slučaju kupovine putem interneta, popust će biti automatski dodeljen nakon što se porudžbina pošalje kod Partnera. U slučaju pouzeća, kupac ne prihvata vašu porudžbinu. Da li Pružalac usluge otkazuje popust za ovu uslugu?
    • Kuponi se mogu dodeljivati u okviru promocija koje Partneri najavljuju za svoje Kupce ili u okviru njegovih otvorenih promocija, u skladu sa uslovima koje u svakom slučaju određuje Partner.

Partneri mogu uplatiti popust direktno na e-novčanik nalog Kupca bez verifikacije i odobrenja Pružalaca Usluge.

Nakon izvršene transakcije u vezi sa popustom koji se priznaje, nakon korišćenja usluge koja daje pravo na kupovinu ili korišćenje popusta, dalje pogodnosti nisu moguće, ako na osnovu prigovora Kupca ugovorni Partner utvrdi legitimnost reklamacije i izvrši ispravku kredita, u zavisnosti od njegovih prava, ili to inicira kod Pružalaca Usluge.

Pružalac usluge registruje dobijeni popust po transakciji i beleži ga zajedno sa prethodnim popustima. Naručilac može da prati iznos na „domain“ nalogu na sajtu Pružaoca usluga (www.onlinenovčanik.rs).

Sredstva se mogu koristiti samo uz transakciju prihvatanja u mreži Partnera. Ukoliko Korisnik bude isključen sa svog naloga zbog kršenja bilo koje odredbe navedenih u ovim Pravilima, po diskrecionom pravu Pružalaca usluge, njegov/njen iznos sredstava će biti izbrisana isključivanjem iz Programa.

Popust u decimalnom iznosu na računu e-novčanika ne može se iskoristiti niti odbiti, u ovom slučaju važe pravila zaokruživanja.

Prilikom korišćenja popusta u celini ili delimično, kada se popust obračunava na kupljenu robu ili uslugu, Partner koji prihvata popust ima ekskluzivno pravo da za njegovu celokupnu bazu klijenata,  dozvoli ili zabrani korišćenje kupona, ako akumulirani popust (Ukupan iznos) dostigne visinu kupoprodajne cene, odnosno da odluči, da li se popust može iskoristiti u celosti ili samo u određenoj srazmeri prilikom plaćanja.

Ukupan iznos na računu e-novčanika ni u kom slučaju se ne sme zameniti za gotovinu ili bilo koji drugi platni instrument koji zamenjuje gotovinu, tako da je u svakom slučaju zabranjeno plaćanje u gotovini ili drugom platnom instrumentom koji zamenjuje gotovinu u zamenu za kupone, odnosno za Ukupan iznos.
Obezbeđenje mogućnosti kombinovanja ili ograničavanja korišćenja Ukupnog iznosa, koji je uplaćen i evidentiran na nalogu e-novčanika kao popust, je u svakom slučaju ekskluzivno pravo Partnera.

 

IV. Partnerska saradnja
Partneri imaju pravo i obavezu da iniciraju izmenu popusta koji je greškom pripisan Kupcu kod Pružaoca usluga u pisanoj formi, sa obrazloženjem, odnosno Partneri izdavaoci su dužni da sami izvrše izmenu. Partner izdavalac će unapred obavestiti Pružaoca usluga o svim promenama, u pismenoj formi. Pravo na upravljanje popustom Partner izdavaoc može da koristi bez uticaja ili nadzora Pružaoca usluga, a u okviru sporazuma o partnerstvu.

V. Otkazivanje
Pružalac usluga ima pravo da otkaže i briše nalog Klijenta iz e-novčanik sistema, ukoliko Klijent:

  • svojom krivicom daje lažne podatke Pružaocu usluga,
  • prema mišljenju Pružaoca usluga, zloupotrebljava popust,
  • neko od Partnera je podneo prijavu Pružaocu usluga, na osnovu sumnje na zloupotrebu,
  • ugrožava funkcionisanje Programa, postizanje njegovih ciljeva ili legitimne interese drugih učesnika,
  • pokušava da na bilo koji način ometa funkcionisanje Usluge.

 
VI. Reklamacije vezane za uslugu, prijavljivanje grešaka, kontakt
Prijava reklamacije, greške ili kontaktiranje Pružalaca usluge moguće je u pisanoj formi na kontakt podatke navedene u odeljku korisničke podrške na sajtu e-novčanika.

Kupac je dužan da Pružaocu usluga dostavi svu dokumentaciju koja potvrđuje legitimnost reklamacije istovremeno sa podnošenjem reklamacije. Ako podaci potrebni za rešavanje reklamacije nisu u potpunosti dostupni Pružaocu usluga, a Kupac ne dostavi nedostatke na zahtev Pružaoca usluga, Pružalac usluge će odbiti reklamaciju. Štetu nastalu odbijanjem reklamacije snosi Kupac.

Reklamacije se mogu podneti najkasnije u roku od 6 meseci od datuma transakcije u vezi koje se pokreće proces. Reklamacije podnete nakon isteka roka će se smatrati nevažećem.

Datum transakcije mora biti verifikovan i proverljiv, stoga Kupac mora da potkrepi datum događaja potrebnom dokumentacijom. Kupac mora da pošalje profakturu, račun i priznanice primljene u trenutku kupovine istovremeno sa podnošenjem pritužba. Korisnička služba takođe ima pravo da direktno deluje tako što će kontaktirati Partnere.

Pružalac usluga nema pravo da istražuje garancijske zahteve u okviru transakcija, u ovom slučaju samo relevantni Partner ima pravo da razmotri žalbu Kupca i pruži odgovarajući pravni lek. U ovom slučaju, ako Partner prihvati zahtev Kupca za zamenu ili za vraćanje kupljenog proizvoda u prvobitno stanje, nadoknađena kupoprodajna cena posle garantnog zahteva možda neće uključivati iznos popusta, ali Partner može odlučiti da uključi popust u opciji otkupa, međutim, u ovom slučaju se ne može upisati dodatni popust nakon ponovljene kupovine.

Rok za rešavanje prigovora je 30 dana od dana podnošenja reklamacije. Kupac može u svom obaveštenju navesti formu u kojoj očekuje odgovor korisničke službe. Odgovor se može zatražiti u obliku e-maila, fiksnog poziva ili obične pošte. Ukoliko Kupac ne naznači formu odgovora, Pružalac usluge će poslati odgovor na elektronsku adresu koju je Kupac dao prilikom registracije. Dotični nalog na e-novčaniku ne može biti ugašen dok se žalba ne ispita. U slučaju telefonskog upita, Pružalac usluga ima pravo da identifikuje zvano lice na osnovu njegovih ličnih podataka, kao i da napravi zvučni snimak telefonskog razgovora radi naknadnog rešavanja prigovora.

Ako je reklamacija ranije odbijena, može se pokrenuti novi postupak u roku od 8 dana od dana prijema akta koji sadrži odbijenicu, istražujući dodatne informacije u prilog opravdanosti ponovljenog prigovora koje nisu uzete u obzir u prethodnom postupku i prilaganje dokumenata ako je potrebno.

VII. Isključenje odgovornosti
Pružalac usluge nije odgovoran za performanse Partnera prema Kupcima, posebno za garancije i potraživanja u vezi sa robom i uslugama kupljenim od njih, kao i za obaveze odgovornosti za proizvode.

Ni Pružalac usluga ni Partneri nisu odgovorni za bilo kakvu zloupotrebu popusta niti za bilo kakvu štetu nastalu gubitkom ili krađom pristupnih podataka nalogu e-novčanika.

VIII. Raskid Ugovora ili Usluge, brisanje naloga
Kupac može raskinuti ovaj Ugovor o usluzi upućivanjem jednostrane pisane izjave Pružaocu usluge, bez navođenja razloga i bez vremenskog ograničenja, i zatražiti poništenje svoje registracije. Pružalac usluge će ispuniti zahtev za otkazivanje u roku od 3 radna dana, i pismeno će obavestiti Kupca o otkazivanju na e-mail adresu navedenu prilikom registracije. Zahtev za otkazivanje se može povući u pisanoj formi dok se ne izvrši otkazivanje.

Brisanjem e-novčanik naloga Kupca, Ukupan iznos evidentiran na e-novčanik nalogu biće trajno i nepovratno izgubljen.
Pružalac usluge ima pravo da jednostrano prekine Uslugu bez saglasnosti Kupca. Pružalac usluga će obavestiti sve registrovane Kupce o prekidu Programa najmanje 90 dana pre raskida putem e-mail adrese koja je navedena prilikom registracije i na sajtu Usluge i uz pomoć Partnera objaviti činjenicu i datum raskida na veb stranici Partnera. Nakon perioda za otkazivanje od 90 dana, popust se više ne može dobiti ili koristiti.

IX. Ostale odredbe
Pružalac usluga ima pravo da jednostrano promeni karakteristike i uslove sistema i Partnere u bilo kom trenutku, nezavisno od Kupca, pod uslovom da izmena ne može biti retroaktivna i ne može uticati na iznos popusta koji je Kupac već ostvario. Informacije se pružaju na sajtu e-novčanika i putem elektronskog biltena.

Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja i oglasa, pružanje funkcija društvenih medija i analiziranje saobraćaja.
Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja i oglasa.